Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây

Kế hoạc bồi dưỡng thường xuyên năm học 2013-2014

Thứ sáu - 04/10/2013 02:28
Kế hoạc bồi dưỡng thường xuyên năm học 2013-2014

Căn cứ thông tư 31/2011/TT-BGD-ĐT ngày 08/08/2011 của Bộ Giáo dục- Đào tạo về ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS; Căn cứ thông tư 26/2012/TT-BGD-ĐT ngày 10/07/2012 của Bộ Giáo dục- Đào tạo về ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên; Thực hiện kế hoạch số 11/KH-GD ngày 21/02/2013 của Phòng Giáo dục- Đào tạo Đạ Teh về việc Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông năm học 2012-2013. Nay Trường THCS Quốc Oai xây dựng kế hoạch triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên năm 2012-2013 và các năm tiếp theo. Cụ thể như sau:

KẾ HOẠCH
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN
 
Căn cứ thông tư 31/2011/TT-BGD-ĐT ngày 08/08/2011 của Bộ Giáo dục- Đào tạo về ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS;
Căn cứ thông tư 26/2012/TT-BGD-ĐT ngày 10/07/2012 của Bộ Giáo dục- Đào tạo về ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Thực hiện kế hoạch số 11/KH-GD ngày 21/02/2013 của Phòng Giáo dục- Đào tạo Đạ Teh về việc Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông năm học 2012-2013. Nay Trường THCS Quốc Oai xây dựng kế hoạch triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên năm 2012-2013 và các năm tiếp theo. Cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1. Thông qua bồi dưỡng thường xuyên giáo viên (BDTX-GV) để cập nhật kiến thức về chính trị- xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực và kỹ năng dạy học, các kỹ năng khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học…
2. BDTX-GV nhằm phát  triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên, năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX, năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học của CBQL;
3. BDTX-GV nhằm giúp cho giao viên đạt chuẩn nghề nghiệp theo quy định.
II. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN:
Toàn bộ cán bộ quản lý, giáo viên thuộc Trường THCS Quốc Oai (gọi chung là giáo viên)
III. NỘI DUNG, THỜI LƯỢNG BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN:
1. Khối kiến thức bắt buộc:
1.1. Nội dung bồi dưỡng 1 (30 tiết/ năm/GV): Bộ GD-ĐT đã thực hiện trong năm học.
1.2. Nội dung bồi dưỡng 2 (30 tiết/năm/GV)
- Chuẩn kiến thức kỹ năng từng môn học theo chuyên môn của giáo viên (Theo quyết định 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006). Đối giáo viên được đào tạo 2 môn thì lấy môn chính (Ví dụ Toán- Lý thì lấy chuyên môn Toán). Nội dung này bồi dưỡng trong 20 tiết/năm/GV.
- Phương pháp dạy học vùng miền (10 tiết/năm/GV).
2. Khối kiến thức tự chọn:
Thời lượng 60 tiết/năm/giáo viên.
Trường THCS Quốc Oai tổ chức cho giáo viên tự nghiên cứu 6 modul từ modul 7 đến modul 12, Số tiết của từng modul theo thông tư 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/08/2011). Cụ thể:

Yêu cầu chuẩn nghề nghiệp cần
mô đun
 
Tên và nội dung mô đun
 
Mục tiêu
bồi dưỡng
Thời gian
tự học
(tiết)
Thời gian học
tập trung (tiết)
Lý thuyết Thực hành
bồi dưỡng
III. Nâng cao năng lực hướng dẫn, tư vấn của giáo viên
THCS
7
Hướng dẫn, tư vấn cho học sinh THCS
1. Quan niệm về hướng dẫn, tư vấn cho học sinh
2. Các lĩnh vực cần hướng dẫn, tư vấn cho học sinh THCS
Phân tích được nội dung các lĩnh vực cần hướng dẫn, tư vấn cho học sinh THCS 10 2 3
THCS
8
Phương pháp và kĩ thuật hướng dẫn, tư vấn cho học sinh THCS
1. Phương pháp hướng dẫn, tư vấn
2. Những kỹ thuật cơ bản trong hướng dẫn tư vấn cho học sinh
3. Yêu cầu đối với giáo viên THCS trong vai trò người hướng dẫn, tư vấn cho học sinh
Thực hiện được các phương pháp và kĩ thuật hướng dẫn, tư vấn cho học sinh THCS 10 2 3
THCS
9
Hướng dẫn, tư vấn đồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệp
1. Phát triển nghề nghiệp giáo viên
2. Nội dung và phương pháp hướng dẫn, tư vấn đồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệp giáo viên
Có khả năng hướng dẫn tư vấn đồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệp 10 2 3
IV. Nâng cao năng lực chăm sóc/ hỗ trợ tâm lí cho học sinh trong quá trình giáo dục THCS
10
 
Rào cản học tập của các đối tượng học sinh THCS
1. Khái niệm về rào cản
2. Các loại rào cản học tập của các đối tượng học sinh THCS
3. Nguyên nhân hình thành rào cản, ảnh hưởng của rào cản tới kết quả học tập của học sinh
4. Một số phương pháp, kĩ thuật phát hiện rào cản
 
Hiểu về rào cản và ảnh hưởng của rào cản tới kết quả học tập của học sinh.
Có kĩ năng phát hiện được các rào cản đối với học sinh trong quá trình  học tập
 
 
 
 
10
 
 
 
 
2
 
 
 
 
3
THCS
11
Chăm sóc, hỗ trợ tâm lí học sinh nữ, học sinh người dân tộc thiểu số trong trường THCS
1. Quan niệm về chăm sóc, hỗ trợ tâm lí cho học sinh trong trường THCS
2. Chăm sóc, hỗ trợ tâm lí học sinh nữ, học sinh người dân tộc thiểu số trong trường THCS
 
Thực hành được các biện pháp giúp đỡ học sinh nữ, học sinh người dân tộc thiểu số thực hiện mục tiêu dạy học  
 
 
10
 
 
 
2
 
 
 
3

 
THCS
12
Khắc phục trạng thái tâm lí căng thẳng trong học tập cho học sinh THCS
1. Trạng thái tâm lí căng thẳng trong học tập của học sinh THCS
2. Phương pháp hỗ trợ tâm lí cho học sinh vượt qua các trạng thái căng thẳng
Có kĩ năng giúp học sinh vượt qua các trạng thái căng thẳng trong học tập  
 
10
 
 
2
 
 
3
 
 
IV. CÁCH THỨC TIẾN HÀNH ĐÁNH GIÁ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN:
1. Căn cứ đánh giá giáo viên:
 Căn cứ đánh giá giáo viên là kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của giáo viên đã được phê duyệt và kết quả đạt được của nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2 và các modul thuộc nội dung bồi dưỡng 3;
Xếp loại kết quả BDTX giáo viên gồm 4 loại: Giỏi (G); Khá (K); Trung bình (TB); không hoàn thành kế hoạch.
2. Phương thức đánh giá:
a) Giáo viên trình bày kết quả vận dụng kiến thức BDTX của cá nhân trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh tại tổ bộ môn thông qua các báo cáo chuyên đề. Điểm áp dụng hình thức đánh giá này là:
- Tiếp thu kiến thức và kỹ năng quy định trong mục đích, nội dung, chương trình, tài liệu BDTX (5 điểm).
- Vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục (5 điểm).
b) Thang điểm đánh giá kết quả BDTX:
Cho điểm từ 0 đến 10 khi đánh giá kết quả BDTX đối với nội dung 1, 2 và mỗi modul bồi dưỡng 3 (gọi là điểm thành phần).
c) Điểm trung bình kết quả BDTX:
Theo công thức sau:
ĐTB BDTX= (điểm nội dung 1+ điểm nội dung 2+ĐTB các modul thuộc nội dung 3):3.
ĐTB làm tròn đến 1 chữ số thập phân theo quy định hiện hành.
3. Xếp loại BDTX:
Giáo viên được coi là hoàn thành kế hoạch BDTX nếu đã học tập đầy đủ các nội dung của kế hoạch BDTX của cá nhân và có điểm thành phần từ 5 trở lên. Két quả xếp loại:
- Loại TB: ĐTB BDTX phải đạt Từ 5 đến dưới 7 điểm;
- Loại Khá: ĐTB BDTX phải đạt Từ 7 đến dưới 9 điểm;
- Loại Giỏi: ĐTB BDTX phải đạt Từ 9 đến 10 điểm;
            4. Quy trình thực hiện, thời gian thực hiện:
a) Xây dựng kế hoạch BDTX: Kế hoạch BDTX của giáo viên được xây dựng theo mẫu của trường;
- Giáo viên hoàn thành xây dựng (chậm nhất 15/10/2013), Tổ trưởng duyệt và xác nhận chậm nhất  20/10/2013)
- Hiệu trưởng phê duyệt chậm nhất 30/10/2013.
b) Tự ôn tập, tự học:
- Giáo viên tự tìm tài liệu ôn tập và tự học theo kế hoạch đã được phê duyệt: Thời gian, chậm nhất 18/4/2014 hoàn thành 3 nội dung đã nêu.
- Tổ chuyên môn hướng dẫn giáo viên ôn tập, giải đáp thắc mắc, trao đổi nghiệp vụ trong các buổi sinh hoạt tổ.
c) Kiểm tra, đánh giá:
- Ra câu hỏi kiểm tra kiến thức giáo viên: Ban giám hiệu. Giáo viên trình bầy trên giấy những kiến thức mà mình học tập được theo các nội dung trong kế hoạch (5 điểm). Thời gian từ tháng 5/2013. Hình thức: kiểm tra tập trung.
- Trình bày trực tiếp trong tổ chuyên môn về những nội dung kiến thức trong đợt học BDTX đã được vận dụng vào giảng dạy, giáo dục (Khi trình bày phải có bản thu hoạch của cá nhân đánh máy sẵn các nội dung đã vận dụng, thời điểm… trên nguyên tắc đảm bảo sự thật và độ tin cậy cao. Sau khi trình bày và phản biện phải có xác nhận của Tổ trưởng. Thời gian trình bày: Cuối tháng 5 (từ 15/5/2013 đến 27/5/2013).
- Kết hợp kiểm tra trên giấy, trình bày trực tiếp tại tổ chuyên môn với Sổ bồi dưỡng thường xuyên.
5. Hồ sơ lưu trữ:
Giao cho đ/c Nguyễn Thị Thanh Hà tổng hợp và lưu trữ kết quả bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên năm 2013. Cụ thể:
- 01 kế hoạch triển khai BDTX của trường;
- Các kế hoạch BDTX của toàn bộ GV;
- Bài kiểm tra của giáo viên;
- Bài thu hoạch của giáo viên;
- Bảng điểm của từng nội dung (do Tổ chuyên môn lập, ban chấm bài kiểm tra, bảng tổng hợp kết quả).
- Thông báo công khai kết quả xếp loại BDTX;
- Tờ trình đề nghị Phòng Giáo dục- Đào tạo Đạ Teh cấp giấy chứng nhận hoàn thành BDTX.
- Thông báo hoặc văn bản của Phòng Giáo dục- Đào tạo Đạ Teh công nhận kết quả…
- Các văn bản có liên quan của trường và các cấp quản lý giáo dục về BDTX.
Hồ sơ trên được lưu trữ tại văn phòng theo từng năm học.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Trách nhiệm của Phó Hiệu trưởng:
- Có trách nhiệm nhắc nhở, kiểm tra việc BDTX của nhà giáo;
- Cùng với Hiệu trưởng ra đề kiểm tra, phân công coi, tổ chức chấm, tổ chức phản biện những nội dung trong thu hoạch của giáo viên.
- Theo dõi, kiểm tra công tác dạy học và giáo dục của nhà giáo để đưa ra những nhận định đúng, chính xác việc vận dụng BDTX vào giảng dạy và giáo dục.
- Kiểm tra việc học tập thông qua sổ Bồi dưỡng thường xuyên.
2. Trách nhiệm của các tổ trưởng chuyên môn:
- Theo dõi, kiểm tra công tác dạy học và giáo dục của nhà giáo để đưa ra những nhận định đúng, chính xác việc vận dụng BDTX vào giảng dạy và giáo dục, giúp phó Hiệu trưởng trong việc đánh giá giáo viên;
- Kiểm tra, xác nhận kế hoạch BDTX của nhà giáo, thu hoạch của nhà giáo, tham gia các nội dung khác do Hiệu trưởng giao.
- Tổ chức thảo luận, giúp đỡ giáo viên của tổ về BDTX.
- Tham gia đánh giá BDTX trong phạm vi cho phép.
- Tổ chức cho giáo viên trong tổ phản biện kết quả học tập các modul trong kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên;
- Kiểm tra việc học tập thông qua sổ Bồi dưỡng thường xuyên.
3. Trách nhiệm của nhà giáo:
- Thực hiện theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt;
- Tự tìm tài liệu để học tập; tự nghiên cứu đề bồi dưỡng;
- Liên hệ trực tiếp với tổ trưởng và tổ bộ môn để được giúp đỡ;
- Học tập qua mạng qua các công văn của Bộ GD-ĐT đã được triển khai.
- Lập sổ Bồi dưỡng thường xuyên.
4. Nhiệm vụ của văn thư và phụ trách BDTX:
- Thu thập đầy đủ các loại hồ sơ nêu ở mục 5, lưu trữ đầy đủ theo quy định.
Nhận được kế hoạch này, yêu cầu CB-GV-NV nghiêm túc thực hiện./.
Tải lại lin dưới đây:

http://thcsquocoaidateh.edu.vn/index.php?nv=download&op=Van-ban-nam-2013-2014/KH-boi-duong-thuong-xuyen-nam-2013-2014

Tác giả bài viết: admin

Nguồn tin: Theo THCSQO


 
Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá
Xếp hạng: 3 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Giới thiệu về trường THCS Quốc Oai

I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN: Trường THCS Quốc Oai được tách ra từ trường PTCS Quốc Oai từ ngày 14/8/2002. Năm 1984, trường PTCS Quốc Oai bao gồm 3 cấp học: Mầm non, Tiểu học và THCS. Khi ấy xã Quốc Oai mới được thành lập, người dân chủ yếu dân kinh tế mới và một số hộ thuộc đồng bào Châu...

Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID

Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 41
  •   Máy chủ tìm kiếm 1
  •   Khách viếng thăm 40
 
  •   Hôm nay 20,698
  •   Tháng hiện tại 153,072
  •   Tổng lượt truy cập 8,344,620